Giới thiệu truyện

hasagi hasagi..quét kiếm...tốc biến...trăn trối...tường gió...hasagi...thông thạo 7...ctrl+1....b

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX